ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA

ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA

เรือสำราญ MSC BELLISSIMA เที่ยว จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ,โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) มิยาโกะ 5วัน4คืน รวมความบันเทิง และ อาหารทุกมื้อ


ล่องเรือสำราญ Taiwan Japan Cruise Trip จีหลง (ไต้หวัน) นาฮะ โอกินาวะ(ญี่ปุ่น) 5วัน 4คืน เรือ MSC BELLISSIMA
รหัสทัวร์
CRU_0182
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ม.ค. 67 - 05 มี.ค. 67
เดินทางโดย
MSC Bellissima
MSC Bellissima
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 TUE 30 ธ.ค. 66 จีหลง - 17.00
2 WED 30 ธ.ค. 66 นาฮา 13.00 23.59
3 THU 30 ธ.ค. 66 นาฮา 00.01 20.00
4 FRI 30 ธ.ค. 66 มิยาโกะ 07.00 18.00
5 SAT 30 ธ.ค. 66 จีหลง 07.00 -

วันที่ 1 : (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
จีหลง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
23.59

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
00.01
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
มิยาโกะ
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
จีหลง
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อ. 05 มี.ค. - ส. 09 มี.ค. 67 Interior Stateroom 22,900 - - - -
Oceanview Stateroom 28,900 - - - -
Balcony Stateroom 34,900 - - - -

อ. 05 มี.ค. - ส. 09 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
22,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
28,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน