ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ โอกินาวา(ญี่ปุ่น) จีหลง(ไต้หวัน) 5วัน 4 คืน MSC BELLISSIMA

ล่องเรือสำราญ โอกินาวา(ญี่ปุ่น) จีหลง(ไต้หวัน) 5วัน 4 คืน MSC BELLISSIMA

MSC BELLISSIMA เส้นทาง โอกินาวา(ญี่ปุ่น) อิชิงากิ จีหลง(ไต้หวัน) 5 วัน 4 คืน รวมกิจกรรม อาหารทุกมื้อ


ล่องเรือสำราญ โอกินาวา(ญี่ปุ่น) จีหลง(ไต้หวัน) 5วัน 4 คืน MSC BELLISSIMA
รหัสทัวร์
CRU_0181
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
MSC Bellissima
MSC Bellissima
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT 30 ธ.ค. 66 นาฮา/ ญี่ปุ่น - 23.59
2 SUN 30 ธ.ค. 66 นาฮา 00.01 20.00
3 MON 30 ธ.ค. 66 อิชิกากิ 10.00 19.00
4 TUE 30 ธ.ค. 66 จีหลง / ไต้หวัน 07.00 19.00
5 WED 30 ธ.ค. 66 นาฮา 13.30 -

วันที่ 1 : (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
นาฮา/ ญี่ปุ่น
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
23.59

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
00.01
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
อิชิกากิ
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
จีหลง / ไต้หวัน
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
13.30
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ
 • ภาษีท่าเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
 • รถรับส่ง
 • ห้องอาหารพิเศษบนเรือ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ /
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”
จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน